FIDE thay đổi rating tháng 10 và hệ số K cờ nhanh, cờ chớp

FIDE thay đổi cách đánh giá xếp hạng (rating) cờ nhanh và cờ chớp trong một lần duy nhất vào ngày 1/10/2022 và hệ số K của cờ nhanh và cờ chớp giống như cờ tiêu chuẩn cũng từ ngày 1/10/2022.

1. Thay đổi cách đánh giá xếp hạng (rating) cờ nhanh và cờ chớp trong hệ thống của FIDE trong một lần duy nhất vào ngày 1/10/2022

* Nếu kỳ thủ chưa có rating cờ nhanh và cờ chớp trong bảng xếp hạng thì vẫn tiếp tục không có rating cờ nhanh cờ chớp.
* Nếu rating của cờ tiêu chuẩn cao hơn một trong những rating của cờ nhanh và cờ chớp 100 điểm thì các rating cờ nhanh và cờ chớp đó sẽ được nâng lên bằng rating cờ tiêu chuẩn trừ đi 100 điểm.
* Nếu rating của cờ tiêu chuẩn cao hơn một trong những rating của cờ nhanh và cờ chớp từ 100 điểm trở xuống, thì các rating cờ nhanh và cờ chớp đó vẫn sẽ được giữ nguyên.


2. Thay đổi hệ số K của cờ nhanh và cờ chớp sẽ giống như cờ tiêu chuẩn

* K = 40 cho kỳ thủ mới có trong danh sách xếp hạng cho đến khi họ hoàn thành ít nhất 30 ván tại các giải đấu.
* K = 20  cho các kỳ thủ đạt rating dến dưới 2400.
* K = 10 cho các kỳ thủ đã từng đạt rating từ 2400 trở lên, ngay cả khi rating sau này xuống dưới 2400.
* K = 40 cho tất cả kỳ thủ cho đến hết năm sinh nhật lần thứ 18 của họ, miễn là rating của họ vẫn còn dưới 2300.
* Nếu số ván (n) của một kỳ thủ ở các giải đấu trong chu kỳ tính rating nhân với hệ số K (theo nguyên tắc trên) mà vượt quá 700, thì K sẽ là số nguyên lớn nhất sao cho (K x n) không vượt quá 700.


Căn cứ như vậy khi tra trên bảng rating tháng 10/2022 của FIDE ta sẽ thầy có nhiều thay đổi ở các kỳ thủ Việt Nam.

Ví dụ như Bạch Ngọc Thùy Dương, rating cờ tiêu chuẩn tháng 10 là 2164, do đó rating cờ nhanh được nâng từ 1994 lên 2064, cờ chớp nâng từ 1862 lên 2064 dù trong tháng 9 vừa qua không có ván đấu cờ nhanh và cờ chớp nào. Xem https://ratings.fide.com/profile/12408956

Tương tự như của Lê Tuấn Minh, rating cờ tiêu chuẩn tháng 10 là 2542,  do đó rating cờ nhanh được nâng từ 2307 lên 2442, rating cờ chớp 2530 vẫn không thay đổi. Xem https://ratings.fide.com/profile/12401153

ratingthuyduong ratingtuanminh