Đại hội Liên đoàn Cờ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ngày 21/3/2014, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng đã diễn ra Đại hội đại biểu môn cờ lần thứ nhất, chính thức ra mắt Liên đoàn Cờ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ I (2014 – 2019)

Tại Đại hội, ông Trần Phú Lộc – Trưởng Ban vận động thành lập Liên đoàn đã công bố quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép thành lập Liên đoàn cờ tỉnh Lâm Đồng. Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Liên đoàn Cờ tỉnh Lâm Đồng và phương hướng hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 11 thành viên,  ông Trần Phú Lộc giữ chức vụ Chủ tịch, ông Bùi Văn Hùng được bầu vị trí Tổng thư ký.

Danh sách Ban chấp hành Liên đoàn Cờ tỉnh lâm đồng nhiệm kỳ I:

Chủ tịch: Trần Phú Lộc
Các Phó Chủ tịch:
- Huỳnh Văn Bảy
- Cao Quang Quỳnh
- Trần Công Quyền
Tổng thư ký: Bùi Văn Hùng
Các ủy viên:      
- Nguyễn Minh Lâm
- Dương Tấn phương
- Trần Đình Toàn
- Trần Hải
- Nguyễn quốc Hùng
- Trần Viết Doanh

 Chúc mừng Liên đoàn Cờ tỉnh Lâm Đồng.

lamdongchessfed 2